Podmínky registrace

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na webovém portále https:// esperto.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele webového portálu a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.). Na tyto podmínky je uživatel dostatečným způsobem před registrací upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

1.1.    Provozovatel webového portálu

Mgr. Martin Skyba, Trýbova 527/2, 602 00 Brno

E-mail: info@esperto.cz

IČ: 03641601

Č. účtu: 2800481972/2010 v CZK (Fio banka)

Nejsem plátce DPH

Zapsán dne 12.12.2014 v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna.

 

1.2.    Uživatel

Uživatelem je každý návštěvník webu bez ohledu na jeho registraci na webovém portále https:// esperto.cz.

 

2. Registrace uživatele

 

2.1.    Každý uživatel má možnost registrace na internetovém portále https://www.esperto.cz

Registrace je nezbytnou podmínkou pro to, aby uživatel mohl využívat svůj osobní profil, v němž jsou uchovávány jeho průchody generovanými testovými kvízy.

Systém zákazníka sám navede do registračního formuláře, kde zákazník vyplní nezbytné údaje pro základní účet, kterými jsou:

a) přihlašovací jméno a heslo

b) jméno a příjmení

c) e-mailová adresa

Úspěšná registrace uživatele je provedena až po potvrzení emailu odeslaného automatizovaným systémem provozovatele na e-mailovou adresu zadanou uživatelem při registraci.

2.2.    Zabezpečení nakládání s osobními údaji

Registrační údaje uživatele jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

3. Práva a povinnosti stran

 

3.1.    Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 5 – Ochrana autorských práv.

3.2.    Uživatel bere na vědomí, že v diskuzích je výslovně zakázáno šířit jakékoli vulgární výrazy, obchodní sdělení a jiná sdělení nesouvisející s tématikou diskuzí a texty, jež jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo mohou poškodit dobrou pověst Poskytovatele nebo jeho konkurence. Porušení tohoto bodu je závažným porušením těchto podmínek a uživatelský účet může být včetně IP adresy zablokován a to trvale a bez náhrady.

3.3.    Provozovatel má právo zamezit bez náhrady přístup uživatele na internetový portál https://esperto.cz za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 5 těchto podmínek.

3.4.    Provozovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení registrovaného Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Provozovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že se Uživatel odhlásí z odebírání těchto zpráv pomocí odkazů v zaslaných emailech.

3.5.    Provozovatel nenese odpovědnost za obsah diskuzí a příspěvků uživatelů a vyhrazuje si právo nevhodné příspěvky smazat. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odpovídat pouze na dotazy, které věcně přímo souvisejí s příslušným on-line kurzem a s danou problematikou.

 

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Uživatel souhlasí se zpracováním všech svých pravdivě uvedených osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě.

4.5. Zpracováním osobních údajů Uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje provozovatele bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

4.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.8. V případě, že by se Uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

4.9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.10. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné využívat aplikace internetového portálu https://esperto.cz, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

5. Autorská práva

 

5.1.    Uživatel je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů ani informací a dalších poskytnutých materiálů provozovatele, který není ke sdílení určen.

5.2.    Porušením ustanovení autorského zákona se Uživatel vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

5.3.    Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k uživatelskému profilu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.4.    Řešení příkladů, videa a výukové texty jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

5.5.    Veškerá zadání úloh TSP jsou duševním vlastnictvím Masarykovy univerzity a jsou užita na základě licence poskytnuté Masarykovou univerzitou. Veškeré vysvětlující komentáře a doprovodné texty k jednotlivým úlohám jsou produktem autora kurzu a Masarykova univerzita nezaručuje jejich správnost.

 

6.  Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

6.1. Prodávající není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

6.2. Uživatel bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2018 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a Uživatelem.

6.4. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

6.5. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Tyto Podmínky a vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem je příslušným Krajský soud v Brně.

6.7. Uživatel při využívání aplikací webového portálu https://esperto.cz souhlasí s těmito podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

6.8. Těmito podmínkami nejsou dotčeny obchodní podmínky provozovatele.

 

 

V Brně dne 1. 1. 2018

Mgr. Martin Skyba

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace